MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Białostocka jako jedyna w regionie  uruchomi na terenie Uczelni Erasmus+ InnHUB. Będzie to centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

9 lutego 2023 roku dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jako narodowym operatorem Programu Erasmus+ w Polsce.

– Hub znalazł miejsce w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, czyli na terenie naszego kampusu, ale też w miejscu, które jest generalnie bardzo lubiane przez wszystkich, do którego wszyscy chętnie przychodzą, gdzie organizujemy wiele wydarzeń uczelnianych – wystawy, konferencje prasowe, czy targi – zdradza lokalizację dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – To bardzo popularne miejsce. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwo będzie znajdowane przez wszystkich beneficjentów. Oferta programu Erasmus+ jest niesamowicie szeroka. My kojarzymy to przede wszystkim z mobilnościami, czyli funduszami na przyjazdy, wyjazdy przede wszystkim do ośrodków zagranicznych i zapraszanie gości z tych ośrodków. Ale to też cały szereg możliwości, jeśli chodzi o realizację projektów o szerszym zakresie dydaktycznym wychodzącym poza programy kształcenia. To też elementy badawcze, które są już coraz bardziej powszechne w projektach, które kiedyś były wyłącznie dydaktyczne. W tej chwili już nie rozróżniamy, nie oddzielamy dydaktyki od nauki i wiemy, że dydaktyka musi bazować na osiągnięciach naukowych, a odbiorcy programów, czyli uczniowie i studenci, oczekują, że programy, które oferujemy, również w ramach projektów Erasmus+, będą coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej dedykowane właśnie tym odbiorcom.

Jedyne w regionie centrum innowacji Erasmus+ InnHUB będzie ulokowane w Politechnice Białostockiej dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu dr hab. inż. Doroty Anny Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

– Uruchomienie centrum innowacji Erasmus+ InnHUB w Politechnice Białostockiej jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii naszej Uczelni – podkreśla dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. – Liczymy, że akcje podejmowane w ramach jego działalności w znacznym stopniu przyczynią się zarówno do zwiększenia umiędzynarodowienia Politechniki Białostockiej, jak też budowania i wzmacniania sieci kontaktów z uczelniami i szkołami z regionu, czy instytucjami z otocznia społeczno-gospodarczego. 

Istotą działania centrów innowacji jest współpraca z instytucjami – w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi poprzez porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+.

Nasze centra, które nazywamy InnHUBami Erasmus+ mamy w Krakowie, mamy w Katowicach, tam się zaczęło – mówi dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. – Mamy Łódź, mamy Gdańsk, Poznań, a teraz właśnie Białystok jest tutaj w pewnej awangardzie, chociaż nie mamy takiego określonego celu, żeby stworzyć konkretnie 16 takich regionalnych centrów. Jest to dosyć innowacyjny pomysł i agencje Erasmusa takich projektów praktycznie nie prowadzą, może z wyjątkiem Francji, która rzeczywiście takie trzy w swoim kraju regionalne centra postawiła. W naszym przypadku nie jest celem otwieranie filii. Głównym celem tych miejsc jest inkubowanie pomysłów, integrowanie społeczności lokalnej, realizowanie symbiozy świata, akademii, samorządu, środowiska lokalnego. Chcemy, żeby to miejsce pomagało środowisku się spotkać, wypracować pomysły na ciekawe projekty, a my wtedy też będziemy pomagać to już przeprocedować administracyjnie, doradzać, jak należy wypełnić wniosek. Centra powstają tam, gdzie znajdujemy właśnie już potencjał,  oddolną inicjatywę w danym mieście czy w regionie, gdzie widzimy, że rzeczywiście środowisko chce wspólnie pracować. To jest dla nas gwarantem, że to miejsce nie będzie puste.

Politechnika Białostocka ma już plany dotyczące działania huba w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16.

– Zadaniem centrum innowacji Erasmus+ InnHUB jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości jakie oferuje program Erasmus+ – informuje mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys, kierownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, Koordynator Instytucjonalny programu Erasmus+. – W ramach swojej działalności białostockie Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB  będzie organizować w Politechnice Białostockiej warsztaty i seminaria, w których będą mogli brać udział wszyscy zainteresowani złożeniem wniosków o finansowanie z programu Erasmus+.

Misją zlokalizowanego w Politechnice Białostockiej centrum innowacji Erasmus+ InnHUB będzie:

 • Promowanie korzystania z oferty Programu Erasmus+ w województwie podlaskim. InnHUB będzie się skupiać na promocji Akcji 2. „Partnerstw na rzecz współpracy”, w tym szczególnie innowacyjnych projektów w priorytetach horyzontalnych Erasmus+: „Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego” oraz „Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo”;
 • Zachęcanie i promowanie głębokiej interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego wraz z otaczającymi je ekosystemami innowacji, oraz do wzmacniania powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi, innowacjami;
 • Wspieranie liderów innowacyjności w województwie z różnych sektorów edukacji i gospodarki. Wspieranie rozwoju elastycznych ścieżek kariery między kształceniem a badaniami naukowymi;
 • Wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które oferują zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych dobrze dostosowanych do cykli gospodarczych, stale zmieniających się rynków, metod pracy i kluczowych kompetencji, oraz stwarzają możliwości uczenia się w miejscu pracy;
 • Promocja projektów ukierunkowanych na opracowywanie i dostarczanie produktów i usług wspierających innowacyjność (jak np. rozwój umiejętności, badania stosowane i doradztwo) podmiotom zewnętrznym, takim jak studenci, przedsiębiorstwa;
 • Promocja rozwoju nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) / nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM);
 • Promocja uczenia się przez całe życie: formalnego, pozaformalnego i nieformalnego wzmacniającego zdolności do zatrudnienia osób młodych i dorosłych, w tym włączanie społeczne i wsparcie zdolności do zatrudnienia osób młodych i dorosłych o mniejszych szansach;
 • Promocja idei Uniwersytetów Europejskich;
 • Promocja kształcenia zawodowego, poprzez imprezy branżowe oraz prezentację mistrzów branż zawodowych jako Role Models.

W ramach Erasmus+ InnHUB realizowane będą następujące komponenty:

 1. Komponent 1: Centrum Inicjatyw Erasmus+:
  • Promocja dotychczasowych efektów i obecnej oferty ERASMUS+ ze szczególnym uwzględnieniem modeli korzystania ze środków dla poprawy innowacyjności ośrodków edukacyjnych i firm;
  • Konsultacje dla beneficjentów w zakresie oferty programu i przygotowywania wniosków.
 2. Komponent 2: Inkubator dla Liderów – Kuźnia talentów
  • współpraca uniwersytetów z sektorem gospodarki w zakresie badań i kształcenia;
  • uruchamianie wspólnych, technologicznie zaawansowanych projektów rozwojowych służących budowaniu konkurencyjności gospodarki i doskonalenia jakości usług publicznych;
  • prowadzenie zintegrowanej platformy kształcenia ustawicznego dla określonych branż gospodarki;
  • kursy prowadzone dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
  • stworzenie możliwości podnoszenia kompetencji z różnych dziedzin rachunkowości, marketingu etc., potrzebnych w ramach realizacji projekt partnerstw;
  • przestrzeń spotkań studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców, inwestorów w celu poszukiwania przełomowych pomysłów biznesowych posiadających potencjał komercjalizacji;
  • identyfikacja innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich wsparcie na bazie sieci białostockich uczelni oraz współpracujących przedsiębiorców.
 3. Komponent 3: Centrum wydarzeń:
  • tworzenie wydarzeń mających integrować środowisko lokalne i regionalne edukacji, nauki i biznesu, np. konferencje branżowe;
  • organizacja wydarzenia promująca ofertę programu Erasmus+ i prezentujące połączenie technologii i sztuki;
  • organizacja wydarzeń w przestrzeni akademickiej i miejskiej.
 4. InnHUB będzie korzystał z szerokiego wsparcia centrali FRSE w Warszawie w zakresie:
  • Merytoryka – Sektory merytoryczne Programu Erasmus+
  • Promocja i komunikacja – Biuro Promocji i Komunikacji
  • Administracja i obsługa techniczna – Biuro Administracyjno-Techniczne
  • Publikacje merytoryczne – Biuro Wydawnictwa FRSE
  • Dostarczania badań potrzebnych do funkcjonowania InnHUBu – Biuro Analityczno-Badawcze
  • Księgowość i obsługa finansowa – Biuro Finansowe
  • Obsługi prawnej – Biuro Prawne

Wraz z rozwojem centrum planowane są kolejne komponenty merytoryczne. Wśród nich mogą się znaleźć:

 • Mentoring i metodologia uczenia
 • Platforma integracji uczelni i gospodarki
 • Kursy certyfikowane

Międzysektorowe centra innowacji Erasmus+ InnHUB działają już w Politechnice Poznańskiej, Politechnice Łódzkiej, w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Źródło: pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt