MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej został członkiem prestiżowego europejskiego stowarzyszenia naukowego European Academy of Science and Arts (EASA). Jednocześnie warto podkreślić, że jest najmłodszym członkiem Akademii w historii jej działalności.

European Academy of Sciences and Arts z siedzibą w Salzburgu (Austria) jest stowarzyszeniem zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych instytucji naukowych w Europie. Członkowie Akademii są wybierani za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki – poświęcają się innowacyjnym badaniom, interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy, jak również wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy. Akademia zrzesza ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, w tym ponad 30 laureatów Nagrody Nobla.

– Byłem bardzo zaskoczony, kiedy otrzymałem wiadomość o nominacji na członka Akademii – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że moja skromna działalność naukowa została zauważona i doceniona przez członków Akademii. Mam nadzieję, że wpłynie to również na międzynarodową rozpoznawalność naszej Uczelni. Niemniej jednak muszę podkreślić, że ten sukces zawdzięczam przede wszystkim wielu moim wybitnym i pracowitym współpracownikom z renomowanych zagranicznych ośrodków naukowych, których miałem szczęście poznać… i mam zaszczyt z nimi współpracować w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku.

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. W roku 2017 na podstawie autorskiego cyklu publikacji naukowych i rozprawy doktorskiej pt. „Analiza drgań własnych płyt kołowych i pierścieniowych o ciągłym i dyskretno-ciągłym rozkładzie parametrów” uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 2012-2019 był pracownikiem Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Od lutego 2019 roku jest związany z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym. W 2022 roku, na podstawie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Rozwiązania analityczne i numeryczne wybranych zagadnień mechaniki funkcjonalnie gradientowych płyt w skali makro, mikro i nano”, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Od listopada 2022 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni.

Jego prace badawcze są interdyscyplinarne i związane przede wszystkim z inżynierią mechaniczną, lotniczą i materiałową oraz matematyką stosowaną. Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB prowadzi aktualnie badania związane z liniową i nieliniową mechaniką struktur w skali mikro i nano oraz mechaniką kompozytowych, nanokompozytowych i inteligentnych konstrukcji mechanicznych i lotniczych poddanych sprzężonym obciążeniom aero-termosprężystym z uwzględnieniem oddziaływań płyn-struktura. W ramach prac teoretycznych związanych z modelowaniem, analizą i predykcją zachowania mechanicznego konstrukcji poddanych wielopolowym obciążeniom, wykorzystuje klasyczne i nielokalne teorie sprężystości i hipersprężystości, energetyczne metody wariacyjne oraz metody analityczne i bezsiatkowe metody numeryczne.

Prof. Żur współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami naukowymi i kieruje pracami badawczymi kilku międzynarodowych zespołów z uznanych ośrodków naukowych, np. Western Michigan University (USA), Texas A&M University (USA), Tianjin University (Chiny), Jilin University (Chiny), University of Adelaide (Australia).

Nasz pracownik pełni rolę edytora, edytora pomocniczego i członka redakcji w około 30 międzynarodowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reprots (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, SAGE, Oxford) oraz głównego edytora gościnnego w ponad 10 wydaniach specjalnych. Pełni rolę recenzenta w ponad 150 czasopismach naukowych związanych z tematyką jego badań oraz recenzuje propozycje nowych czasopism i książek dla wydawnictw: Elsevier, De Gruyter, Cambridge University Press. Prof. Żur recenzował zagraniczne rozprawy doktorskie oraz osiągnięcia kandydatów na stanowisko doktora, post-doc i profesora dla wielu zagranicznych jednostek naukowych, np. University of Adelaide (Australia), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Włochy), University of Parma (Włochy), Bauhaus-Universität Weimar (Niemcy), Texas A&M University (USA), Western Michigan University (USA).

Prof. Żur pełni rolę recenzenta grantów naukowych dla międzynarodowych agencji w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, np. French National Research Agency ANR (Francja), Czech Science Foundation (Czechy), REPRISE, The Ministry of Education, University and Research (Włochy). Był także wykonawcą wielu zadań badawczych w ramach grantów realizowanych przez zagraniczne instytucje naukowe. Wygłosił wykłady na zaproszenie w zagranicznych jednostkach naukowych takich jak Bauhaus-Universität Weimar (Niemcy), Tianjin University (Chiny), Jilin University (Chiny). Pełni rolę promotora rozprawy doktorskiej realizowanej na Wydziale Mechanicznym oraz rozpraw doktorskich realizowanych w zagranicznych uczelniach. Otrzymał nominację na członka kilku międzynarodowych organizacji naukowych, np. The International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (ISIMM), The International  Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems (M&MoCS). Pełnił oraz pełni rolę członka komitetów organizacyjnych i naukowych ponad 20 międzynarodowych konferencji naukowych w USA, Europie i Azji.

Prof. Żur to również naukowiec z prestiżowego grona TOP 2% (The World’s Top 2%) najlepszych naukowców na świecie wg rankingu Stanford University w USA. Jest autorem bądź współautorem 66 publikacji naukowych w czasopismach z JCR (indeks Hirscha wynosi 23 wg SCOPUS). 5 prac otrzymało wyróżnienie Web of Science (Highly Cited Papers in the top 1% of the academic field). Sumaryczny impact factor (IF) wszystkich artykułów wynosi około 290 a ich łączna liczba punktów MNiSW to około 6800. Warto zauważyć, że w samym 2022 roku prace Pana Żura były cytowane ponad 770 razy, gdzie liczba wszystkich cytowań wg SCOPUS wynosi ponad 1500.

Źródło: pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt