MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wszechstronna wiedza ogólnoprzyrodnicza i fachowa, a także nacisk na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Cel – poprawa jakości życia człowieka

Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Na tym kierunku kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej.
W programie nauczania duży nacisk kładzie się na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Studenci kierunku ogrodnictwo nabywają niezbędne współcześnie umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi, językiem obcym, pracy w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania i sterowania jakością produkcji.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień: żywienie mineralne roślin, rośliny ozdobne, sadownictwo, szkółkarstwo ogrodnicze, rośliny warzywne, rośliny lecznicze i specjalne, ekonomika
i organizacja ogrodnictwa, ochrona roślin, genetyka, hodowla i biotechnologia roślin.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu
i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

Koncepcja uczenia na kierunku ogrodnictwo zakłada, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

- produkcji ogrodniczej wszystkich sektorów ogrodnictwa jako właściciele przedsiębiorstw, czy menadżerowie zarządzający produkcją ogrodniczą,

- spółdzielczości ogrodniczej i stowarzyszeniach zawodowych,

- w przedsiębiorstwach i przedstawicielstwach firm zajmujących się obrotem płodami ogrodniczymi i środkami do produkcji ogrodniczej oraz zakładach przetwórstwa ogrodniczego

- w firmach związanych z tworzeniem i upowszechnianiem postępu biologicznego,

- laboratoriach surowcowych i kosmetycznych,

- placówkach naukowo-badawczych jako specjalista do realizacji prac badawczych
i analitycznych,

- szkolnictwie różnych szczebli,

- administracji i organizacjach zajmujących się doradztwem ogrodniczym, w tym w firmach consultingowych i eksperckich,

- w mediach, ubezpieczeniach i administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

Przedmioty rekrutacyjne: matematyka lub biologia lub chemia

Wydział Ogrodniczy SGGW

Wydział Ogrodniczy powstał 18 marca 1921 r. Przez 100 lat następowały liczne zmiany nazw wydziału, struktury jak i lokalizacji. Baza naukowo-dydaktyczna wspomagana jest obiektami doświadczalnymi: Polem i Sadem Doświadczalnym w Wilanowie, Polem Doświadczalnym Borówek Błonie k. Prażmowa, nowoczesnymi obiektami przechowalniczymi i Szklarniowymi Ośrodkami Doświadczalnymi.

Na wydziale prowadzone były różne kierunki studiów. Obecnie prowadzone jest ogrodnictwo w języku polskim (stopień I – 7 semestrów i II – 3 semestry, studia stacjonarne
i niestacjonarne) i angielskim (stopień II, studia stacjonarne – 3 semestry) oraz ogrodnictwo miejskie i arborystyka (stopień I – 7 semestrów, studia stacjonarne). Kształcimy inżynierów oraz magistrów inżynierów. Władze wydziału dostosowują ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych i gospodarczych jak również wychodzą naprzeciw umiędzynarodowieniu studiów. Studenci odbywają praktyki zarówno w Polsce jak i poza granicami państwa.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe: florystyka, aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej, rośliny lecznicze surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystywanie.
Z wydziałem związane są znamienite rody ogrodnicze w Polsce. Absolwenci czują silną więź z wydziałem i uczelnią.

W 2022 r. Wydziałowi Ogrodniczemu został przyznany Medal im. Michała Oczapowskiego, najwyższe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, weterynarii
i stosowanych nauk biologicznych.

Adres:

Wydział Ogrodniczy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159, bud. 35, pok. 2, 02-776 Warszawa
tel. 225932010

wo.sggw.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/SGGW.WOBIAK/
YouTube: Nick: @wydzialogrodniczysggwwarszawa
www.youtube.com/@wydzialogrodniczysggwwarszawa
www.youtube.com/channel/UCkpSJ8DzUD7uT25qbtYnLzg

Instagram: www.instagram.com/SGGW_WOBiAK/
Twitter: twitter.com/SGGW_WOBiAK
Pinterest: www.pinterest.com/SGGW_WOBiAK/

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku ogrodnictwo: kanał YT SGGW

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt