MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Przyrodniczo-techniczny charakter studiów. Kompleksowe kształcenie w zakresie szeroko rozumianego drzewnictwa. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Kierunek technologia drewna

Program studiów stacjonarnych I stopnia podzielony jest na 7 semestrów, a studia niestacjonarne I stopnia trwają 8 semestrów. W trakcie prowadzonych zajęć stosowane są różnorodne formy nauczania, w sposób tradycyjny (w siedzibie uczelni) i on-line: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne oraz praktyki zawodowe. Plan studiów, obejmujący przedmioty podstawowe, humanistyczno-społeczne i kierunkowe pozwala na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Od 5 semestru studenci studiów stacjonarnych mają możliwość wyboru jednego z trzech specjalizacyjnych modułów kształcenia:

  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych;
  • konstrukcje drewniane i meblarskie;
  • konserwacja drewna zabytkowego – jedyna taka specjalizacja w Polsce.

Z kolei studenci studiów niestacjonarnych od 6 semestru mają możliwość wyboru jednego z dwóch specjalizacyjnych modułów kształcenia:

  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych;
  • konstrukcje drewniane i meblarskie.

Dodatkowo na 2, 4 i 6 semestrze studenci mogą wybierać przedmiot spośród przygotowanych propozycji (lista otwarta) lub zgłosić własną propozycję przedmiotu.

W trakcie realizacji studiów wiedza teoretyczna uzupełniana jest umiejętnościami, zdobywanymi zarówno w ramach przedmiotów kierunkowych, jak i praktyk zawodowych. Praktyki realizowane są po II i III roku. W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej – tzw. „okno mobilności”. Stanowi je przede wszystkim semestr 7, a także rezerwowo semestry 5 i 6. Studia za granicą dają studentom możliwość zapoznania się m.in. z nowoczesnymi technologiami przerobu materiałów drzewnych realizowanymi w innych krajach, technikami analizy laboratoryjnej stosowanymi w drzewnictwie oraz metodologią prowadzenia prac badawczych przez zespoły międzynarodowe.

W ramach programu studiów I stopnia studenci oprócz przedmiotów podstawowych realizują szereg przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, przykładowo: struktura i fizyka drewna, chemiczny przerób drewna, kleje i klejenie, hydrotermiczna obróbka drewna, zarys konstrukcji drewnianych i meblarskich, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, technologia mebli, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, stolarka budowlana konserwacja wyrobów zabytkowych, zarządzanie projektami w przemyśle drzewnym, programowanie obrabiarek CNC.

Nasi kandydaci to …

Do studiowania na naszym wydziale na studiach I stopnia zapraszamy osoby wykazujące zainteresowania przyrodniczo-techniczne, co znajduje swój wyraz w dobrych wynikach maturalnych z takich przedmiotów jak: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia. Każdy z wymienionych przedmiotów może stanowić podstawę do kwalifikacji na studia, ze względu na przyrodniczo-techniczny charakter studiów wymienione wyżej przedmioty traktowane są równorzędnie.

Zapraszamy również laureatów centralnych olimpiad przedmiotowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia) a ponadto olimpiad z wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, a także laureatów wybranych konkursów (Olimpiada Innowacji Technicznych, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Drewnie, Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie – Stolarz i Technik Technologii Drewna”), którzy uzyskują zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego.

Absolwenci studiów I stopnia

Absolwenci to specjaliści w zakresie przerobu i wykorzystania drewna i materiałów drewnopochodnych. Potrafią stosować i wykorzystywać techniki i technologie pozwalające na optymalizację produkcji drzewnej, a także na dokonywanie wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań. Potrafią dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania. Są przygotowani do przeprowadzania prostych eksperymentów, stosowania narzędzi informatycznych do analizy zjawisk i procesów w drzewnictwie. Potrafią dobierać właściwe narzędzia i metody do rozwiązywania problemów technologicznych oraz pozyskiwać, przetwarzać i prezentować potrzebne do tego celu dane. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i etyczną niezbędną do organizowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji drzewnej, również wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafią w ramach prowadzonej działalności zawodowej posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci są gotowi do ponoszenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję drzewną wpływającą na otoczenie i na stan środowiska naturalnego. Są przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze drzewny. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość i są przygotowani do kontynuacji nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku technologia drewna i ewentualnie na kierunkach pokrewnych.

Wydział Technologii Drewna SGGW

Wydział jest najstarszą tego typu jednostką dydaktyczną w Europie kształcącą kompleksowo w zakresie szeroko rozumianego drzewnictwa. Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie miał swój początek w inicjatywie profesorów Wydziału Leśnego, kiedy to w dniu 15 lutego 1946 r. uchwałą Senatu Akademickiego SGGW pod przewodnictwem JM Rektora prof. Franciszka Staffa przekształcono ówczesną Katedrę Użytkowania Lasu i Mechanicznej Technologii Drewna w Oddział Technologii Drewna. Inicjatorem i głównym orędownikiem powołania Oddziału Technologii Drewna był prof. Franciszek Krzysik, ówczesny Prorektor SGGW.

Po pięciu latach doświadczeń w zakresie samodzielnego nauczania na kierunku technologia drewna, w 1951 r. Oddział Technologii Drewna przekształcono w niezależną jednostkę organizacyjną SGGW o nazwie Wydział Technologii Drewna, który współtworzy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego już od blisko 75 lat.

Wydział ten jako pierwszy w powojennej Polsce rozpoczął kształcenie studentów na kierunku technologia drewna. Dla jego potrzeb wybudowana została Hala Technologiczna (budynek nr 16).

Od roku akademickiego 2014/2015 uruchomiony został na WTD nowy, unikatowy kierunek studiów inżynierskich – meblarstwo, bezpośrednio zorientowany na potrzeby przemysłu meblarskiego.

Od 1 października 2019 r., w wyniku zmian organizacyjnych przystosowujących SGGW do wymogów Ustawy 2.0, na bazie dotychczasowego Wydziału Technologii Drewna utworzony został Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa (INDiM). Przejął on wieloletnie doświadczenie i dorobek wydziału w zakresie nauki i współpracy z przemysłem. Z kolei Wydział Technologii Drewna został jednostką dydaktyczną.

Obecnie wydział kształci studentów na dwóch kierunkach: technologia drewna (stacjonarne, niestacjonarne, I i II stopnia) oraz meblarstwo (stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie kampusu SGGW, jednego z bardzo dobrze wyposażonych zespołów edukacyjnych i badawczych w kraju z rozwiniętym zapleczem socjalnym (domy studenckie z szerokopasmowymi łączami internetowymi, stołówka, basen, korty tenisowe i inne obiekty sportowe), miejscami do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Do dyspozycji studentów dostępna jest nowocześnie wyposażona i zarządzana Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego oferująca dostęp do najnowszych polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych (pełnotekstowe bazy danych) oraz wartościowej beletrystyki z internetowym bezpłatnym dostępem.

Misją Wydziału Technologii Drewna jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu drzewnego i towarzyszących sektorów gospodarczych, ochrony materialnych dóbr kultury zawierających drewno i ochrony szeroko rozumianego środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje przemysł drzewny. Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie procesu kształcenia przy wykorzystaniu realizowanych przez INDiM badań naukowych i działalności wdrożeniowej. Podstawą tożsamości i sukcesów WTD są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność przy otwartości na wszelkie możliwości rozwoju z jednoczesnym poszanowaniem tradycji. Celem realizowanego programu studiów jest dbałość o wysoki poziom profesjonalizmu i zasad etycznych absolwentów Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

 

Adres:

Wydział Technologii Drewna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159, bud. 34
02-787 Warszawa
tel.: 22 593 85 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtd.sggw.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/WTDSGGW

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku technologia drewna: kanał YT SGGW

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt