MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Unikatowy, międzydyscyplinarny kierunek, łączący wiedzę nauk biologicznych, o Ziemi, rolniczych, leśnych i technicznych. Rozumiany jako „zarządzanie naturą”, którego celem jest osiągnięcie korzyści dla społeczeństwa oraz środowiska. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Studia I stopnia:
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier
przedmiot rekrutacyjny – jeden z: biologia albo chemia albo matematyka albo geografia

Studia II stopnia:
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier

Inżynieria Ekologiczna

Inżynieria ekologiczna jest unikatowym kierunkiem międzydyscyplinarnym, łączącym wiedzę nauk biologicznych, nauk o Ziemi, rolniczych, leśnych i technicznych, rozumiane jako „zarządzanie naturą” w celu osiągnięcia korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i środowiska. Od inżynierii środowiska różni się przewagą przedmiotów przyrodniczych nad technicznymi.

Inżynieria ekologiczna nie zastępuje, ani też nie pokrywa się z żadną ukształtowaną dyscypliną naukową. Jej celem jest tworzenie pomostów między obszarami nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych w opracowywaniu sposobów racjonalnego użytkowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Celem unikatowego kierunku inżynieria ekologiczna jest kształcenie kadr na poziomie wyższym w zakresie nowej dyscypliny naukowej, której głównym celem jest minimalizacja skutków narastających kolizji między wzrastającą populacją ludności i wzrostem konsumpcji a zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego, w tym zmianami klimatycznymi. Możliwe niekorzystne zmiany klimatu są aktualnie najważniejszym problemem współczesnego świata. Te zmiany możemy znacząco opóźnić i przystosować środowisko, a zwłaszcza rośliny do nadchodzących zmian.

Rolnictwo w tym procesie odgrywa niezwykle istotną rolę głównie jako źródło emisji zanieczyszczeń, jak również obszar dla zagospodarowania odpadów, sekwestracji węgla i produkcji energii odnawialnej. W kierunku tym idą ostatnio opracowane dokumenty Unii Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej do 2020 roku w sektorze rolnictwa i obszarów wiejskich winny nastąpić zmiany idące w kierunku zrównoważonego rozwoju, oznaczającego dążenie do wzrostu gospodarczego, zapobiegającego jednak degradacji środowiska, jako sposobu podniesienia jakości życia. Celem inżynierii ekologicznej jest wspomaganie tych procesów.

Program studiów na kierunku inżynieria ekologiczna jest odpowiedzią na aktualne wyzwania stawiane przez opracowany przez Komisję Europejską tzw. Europejski Zielony Ład.

Program studiów obejmuje między innymi:

  • przedstawienie aktualnego kompendium wiedzy podstawowej i praktycznej dotyczącej: ochrony i kształtowania środowiska, biologii, rolnictwa oraz leśnictwa;
  • przedmioty kierunkowe takie jak np.: chemia środowiska, ochrona i monitoring środowiska, infrastruktura techniczna, geodezja z kartografią, analiza LCA, techniki OZE, GIS i teledetekcja, podstawy gospodarki odpadami, ochrona przyrody, przyrodnicze wykorzystanie odpadów, globalne zmiany w środowisku, zarządzanie środowiskiem, oceny oddziaływania na środowisko czy remediacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych, dające specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej;
  • zapoznanie studenta ze skalą modyfikacji środowiska przyrodniczego;
  • podstawową wiedzę z zakresu polityki środowiskowej oraz niezbędnych instrumentów prawnych i ekonomicznych;
  • praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe i projektowe oraz możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus.

 

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • planowania i gospodarowania zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej, w tym podejmowania działań w zakresie biogospodarki, recyrkulacji zasobów, odzysku cennych substancji i energii ze strumieni odpadów (zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym);
  • oceny i monitoringu stanu środowiska przyrodniczego w celu określenia jego wartości biologicznej, potencjału gospodarczego, sposobów jego zrównoważonego wykorzystania, określenia wpływu działalności człowieka, wskazania sposobu ochrony jego cennych walorów dla przyszłych pokoleń;
  • kreatywnego zastosowania inżynieryjnych, innowacyjnych technik i technologii zmniejszających antropopresję, w tym zmniejszających emisje gazów cieplarnianych i substancji mineralnych i organicznych do środowiska;
  • ekonomicznej i pozainżynierskiej oceny przedsięwzięć i skutków działań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa krajowego i europejskiego, inicjowania społecznych inicjatyw, w tym działań proekologicznych na rzecz rozwoju i zachowania zasobów naturalnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku inżynieria ekologiczna znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych ze środowiskiem: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych. Na rynku istnieje dużo firm poszukujących specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą i techniczną, zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska, poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu i zarządzaniem agroekosytemami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, utylizacją i wykorzystaniem odpadów. Absolwenci naszego kierunku studiów są cenionymi specjalistami znajdującymi zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach przetwarzających biomasę, produkujących energię z biomasy, zajmujących się recyklingiem i produkujących cenne gospodarczo substancje z tego typu odpadów z zastosowaniem innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Zaletą naszych studiów jest możliwość podejmowania staży i realizacji praktyk zawodowych w nowoczesnych laboratoriach analiz instrumentalnych, przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach krajowych i zagranicznych powiązanych z ochroną i monitoringiem środowiska, przetwarzaniem odpadów, produkcji energii odnawialnej, planowaniem przestrzennym, zachowaniem i ochroną cennych przyrodniczo obszarów i innych.

Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

Wydział Rolnictwa i Ekologii jest najstarszym wydziałem SGGW, utworzonym w 1906 roku. Mamy ponad stuletnią historię kształcenia na kierunku rolnictwo. Przez ponad 20 lat prowadzone były studia na kierunku biologia (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii), a od 12 lat kształcimy na pierwszym w Polsce interdyscyplinarnym kierunku inżynieria ekologiczna. Od 5 lat prowadzimy kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (w języku polskim i angielskim).

Kształcenie na naszych kierunkach odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z wielu różnych instytutów SGGW oraz przez profesorów wizytujących z renomowanych uczelni europejskich oraz światowych. W toku studiów nasi studenci mogą uzupełnić zakres swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych i stażach oraz w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Ekologii w ramach projektu POWER.

Od trzech lat w rankingu Perspektyw Wydział Rolnictwa i Ekologii notowany jest na pierwszym miejscu wśród kierunków rolniczych i leśnych.

Adres:

Wydział Rolnictwa i Ekologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159, p. 0/10 bud. 37
02-776 Warszawa

Web: wrie.sggw.edu.pl
FB: facebook.com/sggw.wrib/
Instagram: instagram.com/wrie_sggw/

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku inżynieria ekologiczna: kanał YT SGGW

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!