MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking został podzielony na osiem obszarów odwzorowujących obszary Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach obszarów wydzieliliśmy 40 grup kierunków studiów. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. W tabelach opublikowano wyniki jedynie najlepszych uczelni w danych grupach kierunków. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium). Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych.

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego roku bieżącym. Badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1500 przedsiębiorstw (w roku 2012 próba obejmowała 1000 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazywały trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają lub najchętniej by zatrudnili.

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1616 osób, co stanowiło 38,7% respondentów. Każdy z respondentów określał dziedzinę lub dyscyplinę nauki w której kształci, oraz obszar w którym aktualnie prowadzi zajęcie na uczelni. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych bazy SCOPUS.

Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013).

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!