MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Niektóre zawody powstały w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych lub istotnej zmiany już istniejących. Czasem również posiadają definicje zawarte w aktach prawnych, które określają zakres obowiązków składających się na dany zawód, chociaż nie jest regułą.

Przykładem zawodów, które pojawiły się w wyniku wprowadzenia nowych przepisów, są menedżer sądowy i asystent rodziny. Do niedawna zarządzaniem sądami zajmowali się tylko prezesi sądów, którymi są praktykujący sędziowie. Sądy – podobnie jak szpitale – zmierzają w kierunku menedżerskiego zarządzania placówką. Dzięki ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 roku, nr 203, poz. 1192, to może się zmienić. Część istotnych kompetencji – dotychczas zastrzeżona dla prezesów sądów -  zostanie bowiem przekazana urzędnikom sądowym – dyrektorom i kierownikom wysokiego szczebla w sądach powszechnych. Będą oni pełnić funkcję administracyjno-organizacyjną. W nowym systemie zwierzchnikiem kadry orzeczniczej pozostanie prezes sądu, podczas gdy pozostali pracownicy będą podlegać dyrektorowi sądu. Dyrektor określi sposób realizacji zadań, natomiast prezes uzna, jakie potrzeby sądu są konieczne, by zapewnić prawidłowe działanie i realizację podstawowych zadań sądu. Do wyłącznych natomiast kompetencji dyrektora sądu należą zadania z trzech sfer działalności:  finansowej (kontroli finansowej oraz audytu), gospodarczej i inwestycyjnej.

Menedżer sądowy potrzebuje kompetencji w zakresie zarządzania i nadzorowania placówek jurysdykcji. Łączy w sobie obszar prac urzędnika państwowego wysokiego szczebla (zarządzanie ludźmi, prawo pracy) z elementami planowania i wydatkowania budżetu publicznego oraz znajomością struktury sądów powszechnych. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw zmianom ustroju sądów powszechnych.

Asystent rodziny natomiast musi znać podstawy prawa, psychologii rozwojowej, psychoprofilaktyki, terapii rodzin, ekonomii i edukacji zdrowotnej. Musi być skutecznym mediatorem oraz interwentem kryzysowym. Konieczne jest również opracowywanie oraz realizacja planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym.

Asystent rodziny stanowi wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych. Studia podyplomowe Asystent rodzinny prowadzone są zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, określającej warunki pełnienia funkcji asystenta rodzinnego (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.). Przygotowują  do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, umożliwiają poznanie praw i obowiązków, jakie stoją przed pracownikami i kierownikami projektu, poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

Więcej o nowych zawodach i praktycznym kształceniu podyplomowym: http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/nowe-zawody/  

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt