MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Michał Zasada, urzędujący rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, został wybrany 21 marca br. rektorem na kolejną kadencję – 2024-2028. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów SGGW złożone z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej uczelni.

- SGGW to my – nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni, doktoranci i studenci. Bez wspólnego działania niemożliwy jest dalszy rozwój uczelni, niemożliwe umacnianie i zwiększanie jej znaczenia, niemożliwe coraz większe jej zaangażowanie dla społeczeństwa i pełne podjęcie działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności uczelni. Jestem przekonany, że największy, skokowy przyrost jakości badań, dydaktyki i wdrożeń w naszej Alma Mater można osiągnąć przez powiększanie naszych kompetencji i motywacji – to jest największy, często ukryty potencjał SGGW, który trzeba uruchomić i w który trzeba inwestować. Zróbmy to razem! – zwracał się do pracowników uczelni.

Prof. Michał Zasada ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 r. Pięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk leśnych, w 2008 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego, w 2014 r. tytuł profesora nauk leśnych. W latach 2008-2012 był dziekanem Wydziału Leśnego. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, a w obecnej – 2020-2024 jest rektorem SGGW. Jest profesorem nauk leśnych w Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych SGGW.

W latach 2001-2004 pracował w D.B. Warnell School of Forest and Natural Resouces, University of Georgia, USA. Jako kierownik lub główny wykonawca brał udział w realizacji badań naukowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (w tym 7. Program Ramowy i Horyzont 2020). Jako ekspert brał udział w ocenie projektów badawczych finansowanych przez 7. PR i COST. Był ekspertem w projektach Tempus oraz finansowanych przez fundusze norweskie, a także ekspertem w komisji akredytacyjnej w Kirgistanie. Wykładał w Kazachskim Uniwersytecie Agrotechnicznym im. S. Seifullina w Nur – Sułtanie, w Gruzińskim Uniwersytecie Rolniczym w Tbilisi oraz prowadził szkolenia z zakresu urządzania lasu dla leśników gruzińskich.

Zainteresowania naukowe prof., Zasady koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących dendrometrii, nauki o produkcyjności lasu i urządzania lasu, szczególnie modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, nowoczesnych metod pomiaru lasu i zastosowania systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w czasopismach z Impact Factor. Był promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich podejmujących problematykę wpływu warunków siedliskowych na przyrost radialny świerka pospolitego w północno-wschodniej Polsce i krajach nadbałtyckich, dendroekologii świerka Schrenka w Kirgistanie oraz historii, stanu i perspektyw introdukcji daglezji zielonej w Polsce i żywotnika olbrzymiego w Niemczech. Był recenzentem w 4 przewodach habilitacyjnych i 6 przewodach doktorskich. Pełnił funkcję oponenta w przewodzie doktorskim na University of Eastern Finland.

Pełnił funkcje kierownika, koordynatora lub głównego wykonawcy w wielu projektach zagranicznych, a także krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w tematach finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki. Kierował projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, członek zarządu ICA (Association for European Life Science Universities) i CASEE (ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe).

Prywatnie Michał Zasada jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jego hobby jest krótkofalarstwo.

sggw.edu.pl

mzasada.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!