MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Krzysztof Zaremba, obecny rektor Politechniki Warszawskiej, będzie kierował uczelnią w kadencji 2024-2028. To wynik głosowania 115 osobowego Kolegium Elektorów, wybranych przedstawicieli ze wszystkich grup społeczności akademickiej. Był jedynym kandydatem.

Plany działań prof. Krzysztofa Zaremby na najbliższe cztery lata są zgodne ze Strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Skupiają się na pięciu głównych obszarach: oparty na demokracji i poszanowaniu tradycji uniwersytet; uczelnia przyjazna; uczelnia badawcza, źródło inżynierskich inspiracji; europejskie centrum kształcenia; Politechnika piękna, zintegrowana społecznie i przestrzennie.

– Moją ambicją jest, by Politechnika Warszawska umacniała swoją pozycję w światowym środowisku naukowym – podkreśla rektor. – Musimy też dążyć do pozycji wiodącego ośrodka wnoszącego nie tylko twórczy wkład w wiedzę, lecz także kreującego trendy rozwoju technologii, miejsca tworzenia innowacyjnych koncepcji. Musimy też pamiętać, że kształcimy specjalistów nie dla współczesnych, lecz dla przyszłych potrzeb rynku.

Rektor-elekt stawia na dialog, szczególnie przy podejmowaniu kluczowych dla uczelni decyzji oraz racjonalną centralizację. Planuje m.in. utworzenie Konwentu Politechniki jako zewnętrznego ciała doradczego oraz rozwój relacji z absolwentami, w tym stworzenie systemu Ambasadorów Politechniki Warszawskiej. W planach związanych z dydaktyką są m.in. rozwój cyfrowych narzędzi usprawniających organizację nauczania i samokształcenie, rozwój programu grantów, inwestycja w nowe formuły studiowania, utworzenie Centrum Wsparcia Kształcenia, stworzenie pierwszych mikroprogramów – krótkoterminowych formatów wymiany studenckiej oraz praca nad doskonaleniem systemu mikropoświadczeń potwierdzających zdobyte wiedzę i umiejętności.

- Jestem wykształconym przez Politechnikę Warszawską inżynierem, elektronikiem, badaczem, konstruktorem i nauczycielem akademickim, od 2012 roku z tytułem profesora. Przez ponad czterdzieści lat, od czasu zakończenia studiów, macierzysta Uczelnia jest moim jedynym miejscem pracy, i drugim domem. Traktuję to jako dobro otrzymane od swojej uczelni, które chciałbym przekazywać dalej – opowiada prof. Zaremba o związkach z PW w swoim programie wyborczym.

Prof. Zaremba (ur. w 1958 r.) z Politechniką Warszawską jest związany od blisko pół wieku. W 1976 r. jako laureat Olimpiady Fizycznej został przyjęty bez egzaminu na Wydział Elektroniki. Pięć lat później, w 1981 r., ukończył studia z wyróżnieniem i Nagrodą Specjalną Sekretarza PAN za wybitne wyniki w nauce i został zatrudniony na macierzystym Wydziale. W 1990 r. uzyskał stopień doktora, w 2003 r. – doktora habilitowanego. Profesorem jest od 2012 r. Przez dwie kadencje (2012-2016 i 2016-2020) był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Funkcję rektora Politechniki Warszawskiej sprawuje od 2020 roku.

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. Krzysztofa Zaremby leżą na pograniczu elektroniki i fizyki – w obszarze elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prowadził także badania w obszarze inżynierii biomedycznej – początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później – technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Uczestniczył w eksperymentach w CERN (Szwajcaria), CBM w GSI Darmstadt (Niemcy), T2K – Tokai to Kamiokande (Japonia), ICARUS (Włochy), Hyper-Kamiokande (Japonia). Kierował 24 projektami badawczymi, 3 projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał udział jako wykonawca w 22 innych. Był promotorem 7 doktoratów, w tym 5 wyróżnionych. Jest autorem lub współautorem ponad 270 publikacji naukowych, w tym 189 z listy JCR, a także kilkunastu raportów technicznych, opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Liczba cytowani jego publikacji wynosi wg. Bazy Web Of Science 12 453 (bez autocytowań – 11 583), średnia liczba cytowań na artykuł – 62, a indeks Hirscha – 57.

Pełnił wiele funkcji w polskich i międzynarodowych organizacjach, komisjach, radach, zespołach eksperckich. Od 2020 r. jest członkiem prezydium i przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. Krzysztof Zaremba jest żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnuków. Jego sportowe zamiłowania to siatkówka, narciarstwo i turystyka rowerowa. Interesuje się literaturą, muzyką, filmem i fotografią.

pw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!