MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, obecny rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, uzyskał reelekcję w wyborach na rektora 27 marca br., w kadencji 2024-2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

- Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe przynoszące korzyści jej społeczności i otoczeniu gospodarczemu. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy, i w której dobrze czują się pracownicy, studenci oraz partnerzy zewnętrzni. Budowanie uczelni, gdzie w PRzyszłość nie spotyka się tylko z nadzieją, ale także z pewnością – deklarował podczas spotkania wyborczego prof. Piotr Koszelnik.

Program wyborczy rektora-elekta zawiera osiem kluczowych celów, które dotyczą: kształcenia, nauki, współpracy z otoczeniem i komercjalizacji wiedzy, rozwoju kapitału ludzkiego i społeczności akademickiej, umiędzynarodowienia, inwestycji, stabilnego finansowania, społecznej roli uczelni. Prezentuje w nim zakres działań, jakie będą podejmowane w realizacji dokumentu „Strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w latach 2021-2028”, który zawiera programy rozwojowe i cele służące tej realizacji. - Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest utrzymanie kształcenia na poziomie ok. 11 tysięcy studentów, a tym samym przygotowanie uczelni na skutki dramatycznego niżu demograficznego po 2028 roku – podkreśla rektor.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik (ur. 8 listopada 1972 r.) w 1996 r. ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pracę naukową rozpoczął na III roku studiów w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu magisterskiego w 1996 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje na różnych stanowiskach nieprzerwanie do dzisiaj. W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 17 listopada 2009 r. We wrześniu 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Na Politechnice Rzeszowskiej w latach 2012-2019 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, w latach 2010-2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na tym wydziale. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję rektora. Jest zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: promotor w pięciu obronionych przewodach doktorskich, recenzent w dziesięciu przewodach doktorskich, trzynastu postępowaniach habilitacyjnych i trzech o tytuł naukowy. Jest współautorem trzech skryptów dydaktycznych i promotorem ponad stu pięćdziesięciu prac inżynierskich i magisterskich.

Jego działalność naukowo-badawcza skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jako kierownik uczestniczył w trzech oraz jako wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe.

Jest autorem i współautorem ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz ponad stu innych recenzowanych publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych i monografiach. Jest współautorem trzech patentów i trzech aktualnych zgłoszeń patentowych. Dane bibliometryczne wg Scopus: IH = 15, 739 cytowań.

Jako rektor aktywnie uczestniczy w pracach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), gdzie w kadencji 2020-2024 pełni funkcję przewodniczącego komisji nauki. Uczestniczył czynnie w działaniach organizacji międzynarodowych, w których zrzeszona jest Politechnika Rzeszowska: Baltic University Program (Uppsala, Szwecja); Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology (Dublin, Irlandia); Polsko-Uzbeckim Forum Rektorów (Taszkient, Uzbekistan).

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (cztery kadencje), gdzie od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, Polskiego Komitetu Wielkich Zapór, Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP.

Jest żonaty, ma syna. Lubi narty i rower, jest zapalonym kibicem sportu. Odpoczywa, pracując w ogrodzie i czytając książki podróżnicze, biografie i reportaże oraz odkrywając ciekawych autorów książek kryminalnych.

w.prz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!