MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Studenci mogą bezpłatnie podejmować studia na drugim kierunku. Jednak po każdym roku ich wyniki w nauce będą oceniane, a możliwość kontynuowania nauki bez zapłaty będą mieli tylko najlepsi studenci – przypomina minister nauki Barbara Kudrycka w liście do rektorów szkół wyższych.

W dokumencie, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, minister nauki zwraca uwagę, że w bieżącym roku akademickim w pełni obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym również te regulujące kwestie pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie publiczne na drugim i kolejnym kierunku studiów.

Mając na uwadze liczne sygnały wpływające do ministerstwa, z których wynika, że nie wszystkie uczelnie udzielają jednoznacznych odpowiedzi na pytania studentów związane z odpłatnością za drugi kierunek studiów lub w niewystarczający sposób wyjaśniają przepisy w tym zakresie, pozwalam sobie zwrócić uwagę na poniższe kwestie – pisze prof. Kudrycka.

Przypomina, że uczelnia nie pobiera opłat na pierwszym roku drugiego kierunku studiów.

Student ma prawo do bezpłatnego podjęcia studiów na drugim kierunku. Uprawnienie do bezpłatnego kontynuowania studiów na drugim kierunku będą mieli jednak studenci, którzy po ukończeniu pierwszego roku tych dodatkowych studiów będą spełniali kryteria do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów – czytamy w liście minister nauki.

Przepisy nie określają, że student, aby być zwolnionym z opłat na drugim kierunku studiów, musi otrzymywać to stypendium. Wystarczy, aby spełniał on kryteria do jego otrzymywania, tzn. zaliczał się do grupy 10 proc. najlepszych na swoim drugim kierunku. Warunek ten powinien być spełniany na każdym kolejnym roku studiów na drugim kierunku. Jeśli student na swoim drugim kierunku studiów w pierwszym roku znajdzie się wśród 10 proc. najlepszych, to nie jest zobowiązany do odpłatności za ten okres. Jeśli natomiast na kolejnym roku studiów nie osiągnie tak dobrych wyników, za ten okres będzie zobowiązany do odpłatności.

Na każdym następnym kierunku (trzecim, czwartym i kolejnych) studia stacjonarne będą płatne już od pierwszego semestru – bez względu na wyniki w nauce. Zwracam również uwagę, że studia rozpoczęte przed nowelizacją ustawy, czyli przed 1 października 2011 r., nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia drugiego stopnia będzie mógł podjąć inne studia, także pierwszego stopnia i nie wnosić za nie opłat – podkreśla minister Kudrycka.

Jak tłumaczy, to rektorzy poszczególnych uczelni ustalają wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na drugim i kolejnych kierunkach studiów.

Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni takich studiów, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów – czytamy w liście do rektorów. Informację o wysokości opłat uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Z kolei senat uczelni określa zasady pobierania opłat, np. za powtarzanie zajęć, za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS, za zajęcia nieobjęte planem studiów itd. Wiążą one rektora uczelni przy zawieraniu ze studentami pisemnych umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

Zwracam także uwagę, że przepisy ustawy wymagają od senatu uczelni określenia warunków zwalniania studentów z opłat, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej – pisze minister nauki.

Pełną treść listu można znaleźć tutaj.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt