MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Większość uczelni ma już za sobą wyborcze emocje – teraz rektorzy wybrani na kadencję 2024-2028 mogą skupić się na planowaniu przyszłości. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, po raz drugi wybrana na rektorkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za najważniejsze wyzwania nowej kadencji uznaje prowadzenie ważnych społecznie kierunków badań, wspieranie rozwoju kadry naukowej oraz przygotowanie studentów do twórczej pracy na globalnym rynku.  

Ambitnych planów do zrealizowania w drugiej kadencji prof. Celina Olszak ma znacznie więcej. Zapraszamy do lektury rozmowy z Panią Rektor.

- Jaka powinna być szkoła wyższa w czasach, w których przyszło nam żyć?

- Uniwersytet we współczesnym świecie powinien być miejscem służącym nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale także przestrzenią umożliwiającą rozwijanie nowych kompetencji i umiejętności krytycznego myślenia. Istotne jest, aby była to instytucja otwarta na innowacje, wykorzystująca nowoczesne technologie i metody nauczania w powiązaniu z tradycyjnymi wartościami akademickimi. Wizja nowoczesnej uczelni obejmuje również promowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej.

- A zatem nie tylko kształcenie i badania naukowe…

- To zdecydowanie za mało. Uczelnia powinna być zaangażowana w rozwiązywanie realnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, aktywnie uczestniczyć w dialogu między nauką a społeczeństwem. Szkoła wyższa powinna promować interdyscyplinarność, która jest dzisiaj kluczem do innowacji i rozwiązywania złożonych problemów. Stwarzając przestrzeń dla współpracy w ramach różnych dziedzin nauki, uczelnia zwiększa potencjał intelektualny i kreatywność swojej społeczności. Równość dostępu do edukacji, wsparcie dla studentów o różnorodnym pochodzeniu i potrzebach oraz promowanie zrównoważonego rozwoju powinny być nieodłącznymi elementami misji nowoczesnej szkoły wyższej. Istotne jest, by stała się ona inkubatorem talentów, który nie tylko kształci, ale także inspiruje i motywuje do działania na rzecz lepszego jutra.

- To ambitne wyzwania. A czy realne?

- Aby je osiągnąć, uczelnia powinna podjąć kilka kluczowych działań.

Po pierwsze: Inwestycje w technologie i infrastrukturę - modernizacja sprzętu, laboratoriów, platform e-learningowych i przestrzeni do współpracy, aby wspierać nowoczesne metody nauczania i badania.

Po drugie: Rozwój programów interdyscyplinarnych - tworzenie programów nauczania, które integrują wiedzę z różnych dziedzin, umożliwiając studentom rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i zdolności do rozwiązywania złożonych problemów.

Po trzecie: Międzynarodowa współpraca - budowanie partnerstw z uczelniami i instytucjami na całym świecie, co otworzy drogę do wymiany studentów i pracowników naukowych oraz wspólnych projektów badawczych.

Po czwarte: Wsparcie dla studentów - utworzenie efektywnych systemów, które pomagają studentom w trudnych sytuacjach życiowych oraz inicjatyw promujących zdrowie psychiczne i dobrostan.

Po piąte: Zaangażowanie społeczne i komercyjne - współpraca z lokalnymi społecznościami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w celu lepszego zrozumienia i reagowania na lokalne wyzwania.

Po szóste: Promocja równości i inkluzywności - przestrzeganie zasad równości dostępu do edukacji, tworzenie środowiska wolnego od dyskryminacji i wspierającego różnorodność.

Po siódme: Stała ewaluacja i adaptacja - regularne przeglądy programów dydaktycznych i badań, aby upewnić się, że uczelnia realizuje ambitne badania oraz odpowiada na zmieniające się wymagania rynku pracy.

Przyjęcie tych strategii pozwoli uczelni nie tylko podnieść swoje standardy akademickie, ale także stać się liderem w edukacji przyszłości, przygotowującym studentów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w szybko zmieniającym się świecie.

- Jakie kroki w tym celu podejmuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach?

- W moim programie wyborczym na kolejną kadencję wskazałam, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powinien być instytucją, która w swoim działaniu opiera się na misji służby publicznej oraz kulturze akademickiej. Zależy mi bardzo, aby inwestować w ludzi oraz kreatywną i przedsiębiorczą wspólnotę, a także prowadzić ważne społecznie kierunki badań. Istotne jest, aby uczelnia przygotowywała studentów do twórczej pracy na globalnym rynku, wspierała współpracę międzynarodową oraz angażowała się w międzyinstytucjonalną kooperację.

- W jaki sposób chce to Pani osiągnąć?

- Zamierzam zastosować różne metody i środki, takie jak:

Po pierwsze: Wdrożenie strategii i polityki naukowej oraz opracowanie nowego systemu motywacyjnego celem zwiększenia liczby wysoko punktowanych publikacji w prestiżowych czasopismach oraz projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Po drugie: Zbudowanie profesjonalnego biura zarządzania projektami.

Po trzecie: Utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej dla rozwoju badań międzynarodowych, wpisujących się w strategię naukową uczelni.

Po czwarte: Zmniejszanie obciążenia dydaktycznego dla osób wykazujących się wybitną aktywnością naukową lub organizacyjną.

Po piąte: Zmodyfikowanie wewnętrznego algorytmu podziału subwencji w porozumieniu z dziekanami Wydziałów.

Po szóste: Programy stażowe i projekty organizowane we współpracy z otoczeniem społeczno‑gospodarczym dla studentów, doktorantów i pracowników.

Po siódme: Nowoczesne programy nauczania oraz formy kształcenia.

Po ósme: Wymiana i współpraca międzynarodowa obejmująca studentów oraz pracowników.

Po dziewiąte: Partnerska współpraca z Samorządem Studenckim, Samorządem Doktorantów, Radą Uczelni, Związkami Zawodowymi, a także Stowarzyszeniem Absolwentów oraz emerytowanymi pracownikami.

Po dziesiąte: Współpraca z władzami samorządowymi regionu oraz otoczeniem gospodarczym.

Po jedenaste: Promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako prestiżowej marki śląskiej.

- Warunkiem powodzenia tych planów są przede wszystkim ludzie.

- Szczególnie ważna jest dla mnie kwestia inwestowania w kapitał ludzki i relacyjny, tak aby stał się on najważniejszym atutem oraz wartością uczelni. Ścieżka kariery zawodowej na uczelni powinna być jasno określona, transparentna i przede wszystkim atrakcyjna dla każdej grupy pracowniczej. Dlatego podejmę kroki, aby uruchomić granty rektorskie w różnych kategoriach: badawczej, dydaktycznej oraz współpracy z otoczeniem. Zamierzam również wprowadzić rektorskie granty doktorskie, habilitacyjne, profesorskie, a także granty ukierunkowane na badania interdyscyplinarne oraz współpracę międzyuczelnianą. Uruchomię pakiet działań projakościowych dla zwiększenia liczby profesorów tytularnych. Zamierzam zmniejszyć obciążenia dydaktyczne dla osób wykazujących się wybitną aktywnością naukową lub organizacyjną.

- Niełatwo dziś zatrzymać na uczelni utalentowanych młodych ludzi, biznes ma dla nich znacznie intratniejsze propozycje.

- Zależy mi bardzo, aby uczelnia była atrakcyjnym miejscem do pracy dla młodych pracowników i wspierała ich w szybszym awansie zawodowym, a także dawała możliwości kierowania projektami naukowymi. Zamierzam stworzyć platformę do wymiany pomysłów i networkingu, mającą na celu wykorzystanie pomysłowości i kreatywności młodych ludzi. Chciałabym również wzmocnić programy wspierające szczególnie uzdolnionych studentów i koła naukowe. Uważam, że kariera dydaktyczna i ekspercka powinna być traktowana z równym szacunkiem jak ścieżka badawcza. Dlatego zamierzam wprowadzić system grantów związanych z wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi oraz współpracą z otoczeniem. Zaproponuję także nowe projakościowe warunki zatrudniania pracowników na etatach dydaktycznych.

- Słowo-klucz do sukcesu to dziś „motywacja”?

- Uczelni potrzebny jest nowy system motywacyjny, prowadzący do zwiększenia liczby wysoko punktowanych publikacji w prestiżowych czasopismach oraz projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Planuję m.in. zbudować profesjonalne biuro zarządzania projektami oraz utworzyć centra doskonałości naukowej. Priorytetem jest dla mnie rozwijanie badań naukowych, projektów międzynarodowych, nowych, społecznie istotnych dziedzin wiedzy i specjalizacji. Zależy mi na uzyskaniu wysokich kategorii dla naszych dotychczasowych dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, ale także na rozwoju nowych, w których prowadzimy działalność naukowo-badawczą: informatyka techniczna i telekomunikacja, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego w ostatnim czasie zorganizował wiele debat dotyczących także poprawy sytuacji pracowników uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi. Na jakie realne wsparcie może liczyć ta grupa?

- Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi uczelni zasługują na równie wysokie wsparcie i docenienie jak nauczyciele akademiccy. Dlatego będę dążyć do tego, aby zapewnić im możliwość rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia oraz konkurencyjne wynagrodzenia, odpowiadające ich poziomowi umiejętności i doświadczenia. Postawię na rozwój tej grupy pracowniczej poprzez szkolenia, warsztaty i kursy podnoszące kwalifikacje. Uważam, że umożliwienie awansu wewnętrznego i rozwijanie kariery w obrębie uczelni może zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników. Zależy mi bardzo na inwestowaniu w ergonomię miejsca pracy, odpowiednie narzędzia i technologie, które poprawiają efektywność pracy, a także zapewniają przyjazne środowisko pracy.

- Nieodzownym czynnikiem rozwoju uczelni są studenci i absolwenci. Czego mogą się spodziewać w najbliższych latach?

- Uczelnia powinna przygotowywać studentów do funkcjonowania na globalnym rynku pracy, do podejmowania twórczych i przedsiębiorczych działań. Dlatego ofertę dydaktyczną należy projektować i wdrażać zgodnie z najlepszymi standardami, obowiązującymi na wspólnym europejskim rynku szkolnictwa wyższego.

- To oznacza konieczność stałej ewolucji oferty kształcenia.

- Jednym z moich priorytetów jest dbałość o tworzenie nowych, pożądanych kierunków studiów i specjalizacji oraz stałe doskonalenie istniejących programów studiów, zarówno w zakresie ich unaukowienia, upraktycznienia, ale także umiędzynarodowienia i unowocześnienia. Zamierzam podnieść jakość kształcenia poprzez Stworzenie Centrum Doskonałości Dydaktycznej, które będzie odpowiedzialne za wspieranie, badanie i monitorowanie procesów kształcenia, a w tym organizowanie szkoleń dydaktycznych oraz wdrażanie nowych metod aktywizacji studentów. Chcę również reaktywować „Uniwersytet talentów” - system wspierania i promowania najlepszych studentów. Zależy mi bardzo, aby wzmocnić relacje z absolwentami poprzez organizowanie różnych spotkań i wydarzeń networkingowych.

- Swoją wiarygodność dydaktyczną uczelnia powinna potwierdzać także poprzez trwałe sojusze i akredytacje międzynarodowe.

- Dlatego będę wspierać działania zmierzające do pozyskania przez Uczelnię statusu Uniwersytetu Europejskiego w ramach międzynarodowego konsorcjum Bauhaus4EU oraz prestiżowej akredytacji instytucjonalnej AACSB, a także do uzyskania reakredytacji instytucjonalnej CEEMAN, kierunkowej EFMD oraz różnych akredytacji branżowych. Podejmę kroki na rzecz aktywizacji wszystkich studentów i doktorantów, w obszarze umiędzynarodowienia, w tym udziału w zagranicznych wyjazdach, projektach oraz rozwijaniu działalności badawczo-dydaktycznej. Stworzę warunki do rozwoju prestiżowych, międzynarodowych konferencji, seminariów i spotkań organizowanych w uczelni.

- Dziękuję za rozmowę.
Notowała: BB

ue.katowice.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!