MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, obecny rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał 7 czerwca br. reelekcję na kolejną kadencję. Był jedynym kandydatem ubiegającym się o stanowisko rektora w kadencji 2024-2028. Spośród 193 głosujących elektorów zdecydowana większość - 147 - poparło urzędującego rektora, 19 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu, 3 głosy były nieważne.

W programie wyborczym „UMCS Siła regionu – otwartość na świat Uniwersytet Przyszłości - Relacyjny, Otwarty, Zielony, Kompletny” prof. Dobrowolski podkreśla, że jego priorytety, jasno określone w poprzedniej kampanii, od początku były zakładane na dłuższy okres. - Realizacja zamierzeń strategicznych wymaga bowiem nie tylko determinacji, ale również przestawienia się na tryb dalekosiężny, a dobre funkcjonowanie uczelni potrzebuje zarówno kontynuacji podjętych zadań, weryfikacji planów i zamierzeń, jak i odważnych oraz mądrych zmian. Dlatego zamierzam kontynuować strategię rozwoju UMCS, którą przyjęliśmy w roku 2020, uzupełniając ją jednocześnie o nowe komponenty związane z relacjami, otwartością i zrównoważonym rozwojem. Niezmiennie bliska jest mi także wizja Uniwersytetu kompletnego. Wraz z moim zespołem, w ramach realizacji 4 celów strategicznych, w najbliższych latach będziemy stawiać na dalszy rozwój badań naukowych i współpracy międzynarodowej, projakościowe kształcenie, efektywną kooperację z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także nowoczesne zarządzanie uczelnią – zapowiada rektor.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (ur. w 1964 r.) jest absolwentem studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1988). Związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od 1987 r. (zatrudniony jeszcze jako student na stanowisku asystenta naukowo-technicznego), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Doktoryzował się w 1996 r. na macierzystej uczelni, stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na UMCS w 2007 r., tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał w 2014 r. Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską) i Nagrody Naukowej i Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne). Obecnie jest profesorem zwyczajnym, zatrudnionym w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich (2008-2011) i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi (2011), pierwszego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011-2016), prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS (2016-2020), od 2020 r. – rektor UMCS.

Specjalizuje się w geografii fizycznej, geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu, geoarcheologii oraz ochrony środowiska. Jest autorem ponad 230 artykułów naukowych (w tym 45 indeksowanych w bazie Scopus, cytowanych ok. 800 razy; indeks H = 14), 2 książek, 35 rozdziałów w monografiach oraz ponad 100 publikacji i doniesień konferencyjnych.

Członek wielu organizacji i komitetów naukowych, w tym: Steering Committee of Karst Commission International Geographical Union (w 3 kolejnych kadencjach od 2008 r.), Komitetu Nauk Geograficznych PAN (w 4 kolejnych kadencjach od 2011 r., a od 2016 r. jako wiceprzewodniczący KNG) oraz Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (w 2 kolejnych kadencjach w latach 2011-2018 i ponownie od 2024 r.). Jest także członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Stowarzyszenia Geomorfologów, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

Prowadząc badania naukowe, był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą 12 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBR). Jest współautorem kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Był recenzentem ponad 40 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej), a także kilkudziesięciu procedur awansowych (doktoratów, habilitacji, profesur).

Od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Przez trzy kolejne kadencje (2007-2018) był członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem UNESCO-MAB przy Prezydium PAN, od 2013 r. pełnię funkcję delegata krajowego w Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

Pasjonat mokradeł, gór i obszarów polarnych; rekreacyjnie gra w tenisa ziemnego.

umcs.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!