MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W polskich uczelniach publicznych zakończyły się wybory władz rektorskich na kadencję 2016-20 i wiadomo już, kto od 1 września będzie nosił gronostaje. Statystyczny rektor-elekt publicznej uczelni akademickiej ma 59 lat i jest mężczyzną (spośród 89 miejsc rektorskich 5 przypadło kobietom). Trzech na pięciu założy togi z gronostajem po raz pierwszy. Najmłodszymi są rektorzy akademii wychowania fizycznego (średnia 53 lata) oraz uniwersytetów medycznych (55,5). Najstarsi są rektorzy uczelni rolniczych (66 lat) i politechnik (63). Żaden z rektorów nie został wybrany w dopuszczalnym przez prawo trybie menadżerskim.

Dnia 24 marca 2017r. na posiedzeniu Senatu w głosowaniu tajnym rozstrzygnięto konkurs na Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencje 2017-2021.  Rektorem elektem został prof. dr hab. Józef Bergier. Podczas spotkania wyborczego, które miało miejsce 10 marca prof. Bergier przedstawił koncepcję programu rozwoju uczelni w perspektywie kadencji. Spośród dziesięciu głównych kierunków rozwoju na szczególną uwagę zasługują dwa priorytetowe, czyli umiędzynarodowienie uczelni i dążenie do akademickości.

Nowym rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kadencji 2016 – 2020 został wybrany prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Zajmuje się badaniami komórem macierzystych, posiada specjalizację z chorób wewnętrznych (I st. i II st.), transplantologii klinicznej i hamatologii. Kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i UE, jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji (większość anglojęzycznych. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. Bierze udział w pracach wielu międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych.

Dr hab. Marek Rocki, prof. nadzw. SGH, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych, został (9.05) rektorem na kadencję 2016-2020. W swoim programie wyborczym „Wyzwania na najbliższe lata” prof. Rocki wskazuje na podniesienie jakości oferty dydaktycznej poprzez wspomaganie współpracy między jednostkami organizacyjnymi SGH w tworzeniu oferty dydaktycznej. Jest zdania, że podniesienie jakości studiów I stopnia jest możliwe dzięki wprowadzeniu egzaminu wstępnego na studia licencjackie, co pozwoliłoby na lepszy dobór kandydatów na studia, faktycznie zainteresowanych problemami z dziedziny ekonomii.

Prof. dr hab. Władysław Szymański, obecny dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego został (5.05) rektorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020. Był jedynym kandydatem. W głosowaniu oddano 125 głosów, rektor-elekt otrzymał 108 głosów; 15 było przeciw, 2 – nieważne.

Senat KUL wybrał ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W następnej kadencji rektora KUL będzie wspierać trzech prorektorów: ds. nauki i współpracy z zagranicą (o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL), ds. administracji i finansów (dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL) oraz ds. studentów, wychowania i promocji Uczelni (wybór zostanie dokonany podczas kolejnego posiedzenia Senatu).

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, obecnie prorektor ds. rozwoju, został (28.04) rektorem Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonało 120 osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów. Rektor-elekt pokonał prof. Eugeniusza Rusińskiego, prorektora ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, zdobywając 79 głosów, jego kontrkandydat – 39 głosów. - To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, ale mam już konkretne plany na to, od czego zacznę reformy na uczelni – mówił prof. Madrygas tuż po głosowaniu.

Dr hab. prof. UE Robert Tomanek, dotychczasowy prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju, został (28.04) rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020. Został wybrany większością 43 głosów, przy obecności wszystkich 64 członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Drugim kandydatem był prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski. - Najważniejszym celem mojej kadencji będzie poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. Konieczne będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla tych procesów – materialnej i kadrowej – powiedział po wyborze prof. Tomanek.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, został  (28.04) rektorem Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020. Był jedynym kandydatem, zdobył zdecydowaną większość głosów.

Prof. dr. hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, rektor  PŚk w latach 2000/2008, obecnie szef  Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych, został (27.04) wybrany na rektora Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2016-2020. Zwyciężył w pierwszej turze głosowania Kolegium Elektorów. Uzyskał 44 głosy spośród 71 głosujących.

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, dotychczasowy dziekan I Wydziału Lekarskiego został (27.04) rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016 – 2020. Kampania wyborcza rektora-elekta odbywała się pod hasłem: Wiem jak! Inwestycja w nauce; Jakość w dydaktyce; Sprawne zarzadzanie. - Mam jasną i konkretną wizję rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mam 51 lat i ponad 20 lat doświadczenia w WUM. Tu byłem studentem, asystentem i adiunktem.

22 kwietnia 2016 r., w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie kolegium elektorów reprezentujące wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu dokonało wyboru Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2016-2020. Został nim prof. dr hab. Stanisław Michałowski - obecny Rektor UMCS. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: prof. dr hab. Ryszard Bera – 32, prof. dr hab. Stanisław Michałowski – 149.

Wybory rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020 odbyły się 20 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Na funkcję rektora zgłoszono dwóch kandydatów: prof. Adama Czornika – dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Arkadiusza Mężyka – dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Prof. dr hab. Marcin Pałys, obecny rektor, został ponownie (20.04) wybrany na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie oddano 327 głosów, w tym 325 było ważnych. Na rektora głosowało 245 osób (poparcie dla niego wyniosło 75 proc.), przeciwko 54, od głósu wstrzymało się 26 osób. W głosowaniu profesor Marcin Pałys nie miał kontrkandydatów. W wyborach indykacyjnych, które odbyły się 9 marca, Kolegium Elektorów wskazało 4 osoby, które mogły liczyć się w dalszej rywalizacji: profesor Jolantę Choińską-Mikę (uzyskała 65 głosów) oraz profesorów Leszka Kolankiewicza (61 głosów), Alojzego Z. Nowaka (125) i Marcina Pałysa (171 głosów). Ostatecznie zgodę na kandydowanie złożył tylko rektor Pałys.

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało (20.04) wyboru prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego, obecnego prorektora ds. nauki, na funkcję rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej na kadencję 2016-2020. Rektor-elekt zgłosił  kandydatów na prorektorów APS na kadencję 2016-2020: na funkcję prorektora ds. kształcenia – dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska, na funkcję prorektora ds. nauki – dr hab., prof. APS Jarosław Rola.

Kolegium elektorskie reprezentujące wszystkie, politechniczne grupy społeczne dzisiaj, 20 kwietnia, na zebraniu wyborczym w tajnym głosowaniu zadecydowało, że rektorem Politechniki Łódzkiej w kadencji 2016-2020 będzie obecny prorektor ds. edukacji - prof. Sławomir Wiak.  Drugim kandydatem na rektora był prof. Piotr Paneth, obecny prorektor ds. nauki.  W głosowaniu wzięło udział 116 elektorów.  Na prof. Sławomir Wiaka zagłosowało 79 osób, a na prof. Piotra Panetha - 37.

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, obecny prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, został wybrany (20.04) rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 2016 - 2020.

Prof. dr hab. Jarosław Janicki, obecnie dyrektor Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych został (19.04) nowo wybranym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kadencję 2016-2020. 59 osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora-elekta spośród 3 kandydatów – prof. dr hab. Kazimierza Nikodema, prof. dr hab. inż. Jacka Stadnickiego i prof. dr hab. Jarosława Janickiego. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. W drugiej turze wszystkie oddane głosy były ważne, a kandydat uzyskał 32 głosy.

Prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek, obecny rektor Szkoły Filmowej, został (14.04) ponownie wybrany  na stanowisko rektora Szkoły Filmowej w Łodzi w kadencji 2016-2010. Uprawnionych do głosowania było trzydzieści pięć osób, głosowało trzydziestu trzech elektorów, wszyscy oddali ważne głosy. Rektor-elekt uzyskał poparcie dwudziestu siedmiu głosujących. Był jedynym kandydatem na stanowisko rektora.

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, obecny rektor, został ponownie wybrany (14.04) na stanowisko rektora  Uniwersytetu Szczecińskiego, na kadencję 2016-2020. Wygrał zdecydowaną większością głosów, zagłosowało na niego 70 ze 106 biorących udział w głosowaniu elektorów. O stanowisko rektora ubiegali się również: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, dziekan Wydziału Humanistycznego, która zdobyła 35 głosów oraz dr hab. Wojciech Krysztofiak, pracownik naukowy WH, który nie uzyskał żadnego głosu. Jeden głos oddany w głosowaniu był nieważny.

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB,  dotychczasowy prorektor UwB ds. ekonomicznych, został (13.04) wybrany na rektora Uniwersytetu w Białymstoku, na kadencję 2016-2020. Na kandydaturę Ciborowskiego oddano 80 spośród 96 ważnych głosów.

Prof. Stanisław Tabisz ponownie pokieruje Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 2016-2020. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Elektorzy jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu (13.04)  funkcji rektora AJD dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD. Głos oddało 35 elektorów. Anna Wypych-Gawrońska jest pierwszą kobieta na stanowisku rektora w 45 -letniej historii Uczelni. Po zakończeniu wyborów dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD podsumowała: Szanowni Państwo, dziękuję całej społeczności akademickiej za zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej funkcji rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020.

Dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, obecny pełnomocnik rektora ds. morskich oraz dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej, został (12.04) rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020. O władzę na uczelni ubiegali się trzej kandydaci, profesorowie Cezary Behrendt,  Artur Bejger oraz Jerzy Hajduk. Wyboru dokonano większością głosów. W programie wyborczym rektor-elekt deklarował, że jego celem będzie przekształcenie Akademii w Uniwersytet Morski w Szczecinie, poprzez tworzenie nowych wydziałów.

Prof. dr hab. Antoni Cygan, obecnie urzędujący rektor, został (12.04) ponownie wybrany na rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w kadencji 2016-2020. Był jedynym kandydatem i otrzymał 47 z 48 głosów elektorów, jedna osoba wstrzymała się.

11 kwietnia 2016 r. prof. dr hab. Dorota Segda  została wybrana przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem PWST na kadencję 2016-2020. Prorektorem w Krakowie została wybrana dr hab. Beata Guczalska, a prorektorem do spraw Filii PWST we Wrocławiu - dr hab.  Elżbieta Czaplińska-Mrozek.

Dr hab. Krzysztof Polkowski, dotychczasowy dziekan Wydziału Malarstwa, został rektorem- elektem Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku na kadencję 2016-2020. Miał dwóch kontrkandydatów – prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego i prof. Janusza Górskiego. Wygrał w I turze znaczną przewagą głosów.

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonano (6.04) wyboru prof. UEK, dr hab. inż. Andrzeja Chochóła, obecnego rektora uczelni, na drugą kadencję – 2016-2020. Rektor-elekt uzyskał poparcie 215 elektorów na 290 ważnie oddanych głosów wI turze wyborów. Kontrkandydat, prof. UEK dr hab. Paweł Lula, uzyskał 75głosów.

97 osobowe Kolegium elektorskie wybrało (7.04) prof. Andrzeja Kaletę, kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego, na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kadencję  2016 – 2020. Otrzymał 72 głosy elektorskie, jego kontrkandydata, prof. Krzysztofa Jajugę,  poparło w wyborach 23 elektorów. Łącznie oddano 97 głosów - jeden był pusty, w drugim skreślono obu kandydatów. Trzeci kandydat, prof. Jerzy Niemczyk, wycofał się w przeddzień wyborów i publicznie poparł prof. Andrzeja Kaletę.

Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak został wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję w latach 2016-2020. W rozstrzygniętych w czwartek 7 kwietnia wyborach otrzymał 147 głosów kolegium elektorskiego, na 195 możliwych. Na jego kontrkandydata prof. Jerzego Szweda z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zagłosowało 45 elektorów.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, obecny rektor, został (6.04) ponownie rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na drugą kadencję obejmującą lata 2016-2020. W głosowaniu brało udział 99 elektorów, oddano 96 ważnych głosów. Rektor otrzymał 79 głosów, a jego kontrkandydat prof. Krzysztof Ostrowski –16 głosów.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, obecny rektor, wygrał wybory na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej. W głosowaniu w (6.04) uzyskał 61 głosów elektorskich (głosowało 75 osób), pokonując dwóch kontrkandydatów – profesorów Leona Kukiełkę i Pawła Zarzyckiego.

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, obecny prorektor ds. organizacyjnych i studenckich,  został wybrany (6.04) na rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kadencji 2016-2020. Otrzymał 399 spośród 418 ważnych głosów elektorów. Był jedynym kandydatem zgłoszonym w wyborach na rektora łódzkiej uczelni medycznej. Rektor-elekt zapowiedział, że będzie kontynuował dotychczasową politykę rozwoju uczelni, w której równie ważną rzeczą jak inwestycje jest dbanie o dydaktykę, w tym poprawa warunków nauczania i ich efektów.

Prof. Jan Kazior rektorem  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Uczelniane Kolegium elektorów wybrało (6.04) prof. dr hab. inż. Jana Kaziora,  obecnie prorektora ds. nauki, na stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej na kadencję 2016-2020. Pokonał jedynego kontrkandydata, prof. Dariusza Bogdała. Głosowało 56 z 60 elektorów. 50 z nich poparło kandydaturę prof. Jana Kaziora, na prof. Dariusza Bogdała z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej swój głos oddało 6 elektorów.

Prof. AM dr Halina Lorkowska, obecna rektor, ponownie została (5.04) rektorem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. Prof. Halina Lorkowska ma 66 lat, jest profesorem Akademii Muzycznej, doktorem nauk humanistycznych, historykiem i teoretykiem muzyki. W 1974 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu. w zakresie teorii muzyki.

Prof. Zygmunt Litwińczuk, dotychczasowy kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, został  (05.04) wybrany na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, na kadencję 2016-2020. O stanowisko walczyło czterech kandydatów. Głosy 268 elektorów rozłożyły się następująco: prof. Zygmunt Litwińczuk (83 głosy), prof. Stanisław Baran, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (80 głosów), prof. Stanisław Winiarczyk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (66 głosów) i prof. Wiesław Piekarski, kierownik Katedry Energetyki i Środków Transportu (38 głosów). Jeden głos był nieważny.

10 marca br. odbyły się wybory władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kadencję 2016-2020. Rektorem Chat został ponownie wybrany ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski. Na funkcję protektora ChAT wybrano bpa prof. zw. dr hab. Jerzego Pańkowskiego i prof. zw. dr hab. Tadeusza Zielińskiego. Dziekanem Wydziału Teologicznego został dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT, zaś prodziekanem został dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT. Dziekanem Wydziału Pedagogicznego została wybrana dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, a prodziekanem został wybrany dr Rafał Bodarski.

5 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało Rektora AGH. Na kadencję 2016-2020 wybrano prof. Tadeusza Słomkę, który był jedynym kandydatem w wyborach.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, obecny prorektor prorektor ds. kadry i rozwoju, został  (4.04) nowym rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję obejmującą lata 2016-2020. W wyborach wzięło udział 180 elektorów. Prof. Andrzej Lesicki otrzymał 138 głosów, 39 osób zagłosowało na jego kontrkandydata, prof. Jacka Witkosia, prorektora  do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Jeden głos był nieważny, jedna osoba wstrzymała się.

Dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw., kierownik I kliniki Kardiologii, obecny prorektor ds. studenckich GUMed. W drugiej turze wyprzedził prof. Jacka Bigdę, dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej 10 głosami. Nowy Rektor zacznie urzędowanie 1 września br.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, obecnie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, został (1.04)  nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2016–2020. W wyborach rektora wzięło udział 293 elektorów. Jego konkurentem był prof. Alfred Janc, kierownik katedry bankowości. Na prof. Żukowskiego zagłosowało 155 elektorów, na prof. Janca - 127.

Kolegium elektorów Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy dokonało wyboru nowego rektora Uniwersytetu.

O fotel rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego ubiegało się trzech naukowców - prof. Marek Bieliński, obecny prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, prof. Adam Podhorecki, dziekan wydziału budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, oraz prof. Tomasz Topoliński z wydziału inżynierii mechanicznej.

60 osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni wybrało (31.03) prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, obecnie dziekana Wydziału Elektrycznego AMG, na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020. W swoim programie wyborczym stawiał na rozwój uczelni, w tym m.in. na ugruntowanie jej pozycji jako czołowego ośrodka kształcenia morskiego w wymiarze globalnym...

Prof. Jan Pikul, obecny prorektor do spraw nauki i współpracy zagranicznej, został (31.03) nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. W wyborach wzięło udział 196 z 200 elektorów, wynik rozstrzygnął się w pierwszej turze. Głos na prof. Jana Pikula oddały 123 osoby, czyli więcej niż połowa uprawnionych. Jego kontrkandydaci – prof. Małgorzata Szumacher-Strabel, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zdobyła 49 głosów, prof. Janusz Olejnik, kierownik katedry meteorologii, zdobył 22 głosy.

Prof. Jacek Semaniak został ponownie wybrany (31.03) na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020. Był jedynym kandydatem na funkcję rektora. W głosowaniu wzięły udział 94 osoby spośród 100 uprawnionych. Kandydaturę Semaniaka poparło 79 osób, przeciwnych było 11, trzy wstrzymały się od głosu i jeden głos był nieważny.

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska,  został (31.03) nowym rektorem Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020. O stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej walczyło pięciu kandydatów: prof. Krzysztof Goczyła, prof. Waldemar Kamrat, prof. Jacek Namieśnik, prof. Józef Sienkiewicz oraz prof. Jan Stąsiek. Do głosowania stawili się wszyscy elektorzy – łącznie 135 osób.

Prof. dr hab. Jacek Woźny, obecny dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, zwyciężył w wyborach na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rektor-elekt zdobył w I turze wyborów 84 głosy, jego kontrkandydat, prof. Ryszard Gerlach z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW – 32 głosy. Dwie osoby oddały głos nieważny. W wyborach głosowało 118 elektorów. - Dziękuję za zaufanie. Postaram się go nie zawieść - mówił prof. Woźny po wyborach,  odwołując się do kampanii wyborczej, która jego zdaniem była spokojna i rzeczowa. - To może być wzór dla innych uczelni. Wraz ze swoim konkurentem nie mieliśmy nic do ukrycia. Jasno przedstawialiśmy swoje wizje funkcjonowania uczelni.

Prof. Wojciech Hora, prof. zw. UAP,  kierujący pracownią Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa, został (22.03) rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zdobył 47 głosów elektorów na 50 możliwych, jego kontrkandydat,  prof. Andrzej Syska, prorektor uczelni – 3.

Prof. Stanisław Krawczyński został wybrany (23.03) na stanowisko rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na lata 2016-2020. O to stanowisko ubiegało się trzech kandydatów: urzędujący rektor, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński oraz prof. Jan Pilch, kierujący Katedrą Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji. Po obradach w I turze największe poparcie wśród elektorów uzyskał prof. Krawczyński (37 głosów), obecnego rektora wytypowały 23 osoby, a 20 osób głosowało na prof. Jana Pilcha. W II turze rektor-elekt wygrał stosunkiem głosów 54-24.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, obecny rektor, ponownie został (23.03) rektorem Politechniki Poznańskiej w kadencji 2016-2020. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Decyzją Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów rektorem na kadencję 2016-2020 został wybrany (23.03) prof. dr hab. Adam Jezierski, który od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W wyborach brało udział 196 osób. Do wygranej potrzebnych było minimum 101 głosów. Prof. Jezierskiemu zabrakło 3 głosów, by wygrać w pierwszej turze – otrzymał ich 98.

Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru (22.03) dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT, obecnie prorektora ds. Studenckich ZUT, na rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Prof. Wróbel został wybrany w drugiej turze, gdzie konkurował z prof. Stefanem Berczyńskim. Trzecim kandydatem na stanowisko rektora był prof. Zbigniew Frąckiewicz.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, obecnie p.o. rektora UR, został (22.03) nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016 - 2020. 146 elektorów głosowało na dwóch kandydatów. Na prof. Sylwestra Czopka zagłosowało 111 osób, na prof. Czesława Puchalskiego, prorektora ds. rozwoju - 34.

Rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w kadencji 2016-2020 został prof. Wojciech Malajkat, aktor teatralny i filmowy.

Prof. Adam Myjak został dzisiaj (22.03) ponownie wybrany Rektorem ASP w Warszawie.

Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został wybrany 18 marca br. na drugą kadencję 2016-2020. Otrzymał 83 głosy elektorskie na 95.

Prof. dr hab. Klaudiusz Baran został wybrany (21.03) na stanowisko rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kadencję 2016-2020.

Uczelniane Kolegium Elektorów ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dokonało (17.03) wyboru prof. dr hab. Piotra Kielana, rektora obecnej kadencji, na drugą kadencję – 2016-2020. Był jedynym kandydatem.

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, w obecnej kadencji prorektor ds. rozwoju i I zastępca rektora SGGW, został wybrany (18.03) na funkcję rektora SGGW, na kadencję 2016-2020.

Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ponownie została (16.03) rektorem UPH zdecydowaną większością 113 ze 151 oddanych głosów. Była jedyną kandydatką. W swoim wystąpieniu tuż po wyborze prof. Zacharuk wyraziła dalszą wolę rozwijania uczelni, podejmowania nowych wyzwań i chęć stworzenia takich warunków pracownikom i przyszłym studentom, by uniwersytet był tzw. pierwszym wyborem dla wszystkich młodych ludzi w naszym regionie, chcącym zdobyć wyższe wykształcenie.

Prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, obecna rektor Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi została ponownie wybrana (17.03) na to stanowisko. Zdobyła ponad 70% głosów elektorów. W wyborach pokonała prof. Grzegorza Chojnackiego, który pełnił funkcję rektora w latach 2005-2012.

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, obecnie prorektor  ds. studenckich i toku studiów UŁ, został nowym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego (17.03). Zdobył poparcie zdecydowanej większości liczącego 200 osób kolegium elektorskiego. W głosowaniu oddano 194 ważne głosy. 174 elektorów było za wyborem prof. Antoniego Różalskiego na siedemnastego Uniwersytetu Łódzkiego. Był jedynym kandydatem do rektorskiego fotela.

72-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów złożone z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego wybrało (17.03) nowego rektora na kadencję 2016-2020 – prof. Jerzego Gwizdałę, obecnego kanclerza uczelni. O stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów – prof. Jerzy Gwizdała, oraz prof. Grzegorz Węgrzyn, prorektor ds. nauki. Rektor-elekt wygrał wybory, zdobywając 50 głosów, natomiast drugi kandydat - prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzy- otrzymał głosów 22.

Prof. dr hab. Maciej Sobczak, obecny rektor AM, został (7.03) ponownie rektorem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2016-2020. O wyborze spośród dwóch kandydatów: prof. dra hab. Waldemara Górskiego, dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, oraz prof. dra hab. Macieja Sobczaka, zadecydowało w pierwszej turze głosowania Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów, pracowników administracyjnych oraz studentów.

Prof. Grzegorz Kurzyński, kierownik katedry fortepianu AM, został wybrany (29.02) rektorem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020. Wygrał większością głosów, za prof. Kurzyńskim głosowało 29 osób, na kontrkandydatkę, prof. Marciniec-Mazur, dziekan wydziału instrumentalnego, głosy oddało 10 przedstawicieli uczelni. 14.03 odbyły się wybory prorektorów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W wyniku głosowania Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prorektorów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na kadencję 2016-2020: prof. dr hab. Helenę Tomaszek-Plewę - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki; prof. dra hab. Piotra Zaleskiego - Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych.

Prof. Zbigniew Osadowski został nowym rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski, w obecnej kadencji prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką, został wybrany na stanowisko rektora Akademii Pomorskiej na kadencję 2016-2020. Wygrał w pierwszej turze głosowania, pokonując prof. Joannę Bernagiewicz. Prof. Osadowski dostał 71 głosów elektorskich spośród 124 biorących udział w wyborach, na prof. Bernagiewicz głosowały 52 osoby.

Prof. Ryszard Górecki, dotychczasowy rektor i jedyny kandydat na stanowisko rektora ponownie został wybrany (16.03) na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonało 116 elektorów, rektor-elekt otrzymał 95 głosów za,  15 przeciw i żadnego wstrzymującego się. Kolegium elektorów wybrało także prorektorów

16 marca br. Kolegium elektorów Politechniki Warszawskiej dokonało wyboru Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. Został nim dotychczasowy Rektor, profesor Jan Szmidt. Profesor Jan Szmidt był jedynym kandydatem na Rektora Politechniki Warszawskiej. W głosowaniu kolegium elektorów, wyłonionym ze społeczności akademickiej, otrzymał 101 głosów. Na ogólną liczbę 125 elektorów - na posiedzeniu wyborczym obecnych było 121 elektorów - wszystkie oddane głosy były ważne.

Prof. Tadeusz Markowski został nowym rektorem Politechniki Rzeszowskiej. Głosowanie odbyło się 16 marca 2016 r. Na dwóch kandydatów głosowało 99 elektorów: przedstawicieli wszystkich wydziałów, samorządu studenckiego i jednostek pozawydziałowych. Prof. Tadeusz Markowski uzyskał 55 głosów, a prof. Marek Orkisz 43 głosy. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Profesor Przemysław Malinowski został wybrany na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na kadencję 2016/2020. Wybory odbyły się w piątek 11 marca 2016 roku. Nowy Rektor obejmie stanowisko z dniem 1 września bieżącego roku. Do tego dnia będzie Rektorem elektem.

Podczas środowego posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, prof. Lech Dzienis  zdobył 90 głosów poparcia. (Kolegium liczy 100 elektorów, obecnych było 96, 5 głosów przeciw i 1 nieważny). Prof. Dzienis pełnił funkcję Rektora Politechniki Białostockiej przez ostatnie 4 lata, wcześniej był Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy.

Kontynuować dobre, rozwijać najlepsze, współpracować ze wszystkimi, osiągać cele oraz budować dobrą markę Politechniki Białostockiej - to motto programu działania na kolejne lata, jaki zaproponował prof. Dzienis.

Dotychczasowy rektor, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba ponownie został wybrany (15.03) na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020. - Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, utrzymanie świetnej pozycji pośród uczelni artystycznych – to tylko niektóre wyzwania i zadania na najbliższe lata – mówił nowo wybrany rektor, zapowiadając kadencję kontynuacji.

Prof. dr hab. Andrzej Drop, dotychczasowy rektor, ponownie został wybrany (15 marca) rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2016-2020. Kandydaturę obecnego rektora poparło 412 z 434 elektorów, czyli niemal 95 proc. Nie miał kontrkandydatów. Tuż po wyborze prof. Drop wskazał kandydatów na prorektorów: ds. nauki profesora Dariusza Matosiuka, ds. kształcenia profesor Barbarę Jodłowską-Jędrych, ds klinicznych profesora Mirosława Jabłońskiego. Za współpracę z zagranicą i szkolenia podyplomowe miałaby odpowiadać profesor Hanna Trębacz. O tym, czy obejmą te stanowiska, elektorzy zdecydują 30 marca.

We wtorek 15 marca 2016 roku Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016–2020. Na ogólną liczbę dwustu elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 195 elektorów uprawnionych do głosowania.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, obecny rektor UZ, został ponownie wybrany (14.03) na funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2016/2020. Uzyskał 106 głosów spośród 126 obecnych na wyborach elektorów, 8 głosów było przeciw, 11 elektorów wstrzymało się od głosu. 

Dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. nzw., obecny rektor AWF Józefa Piłsudskiego,  został wolą Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrany (8.03) na funkcję rektora na kadencję 2016-2020. Był jedynym z dwóch kandydatów na rektora. Dr hab. Andrzej Mastalerz profesor AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego.  Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1993).

Prof. dr hab. Aleksander Tyka, dotychczasowy prorektor ds. studenckich, został wybrany (9.03) na rektora AWF w Krakowie na kadencję 2016‐2020. Uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów. Wygrał z kontrkandydatem, dr hab. Mariuszem Ozimkiem, prof. nadzw.

Dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński został (8.03) nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. Zdobył 53 głosy z 79 możliwych, 21 osób było przeciwnych, 4 wstrzymały się. Miał dwóch kontrkandydatów: prof. Aleksandra Barinow-Wojewódzkiego, pełnomocnika rektora ds. praktyk klinicznych, dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, który zdobył 1 głos, 69 elektorów zagłosowało przeciwko kandydatowi, a 8 wstrzymało się oraz prof. Jacka Lewandowskiego, dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, za jego kandydaturą opowiedziały się 22 osoby, 47 zakreśliło "nie", 9 wstrzymało się.

Profesor Dariusz Dyczewski został wybrany na stanowisko rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. Kolegium Elektorów wskazało tylko jednego kandydata. Podczas  głosowania spośród 19 obecnych elektorów 18 głosowało za wyborem prof. Dyczewskiego na stanowisko rektora (1 głos nieważny, przeciw: 0).

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, urzędujący rektor Politechniki Opolskiej, przewagą ponad 90% głosów uzyskał mandat na kierowanie uczelnią przez kolejne 4 lata (11.03). Był jedynym kandydatem na to stanowisko. W głosowaniu wzięło udział 97 ze 100 elektorów, 88 oddało głos na prof. Tukiendorfa, czterech było przeciwko, pięciu wstrzymało się od głosu.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został ponownie wybrany (10.03) na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2016-2020. Był jedynym pretendentem do rektorskiego fotela. Przekonał do siebie ponad połowę obecnych (231) na głosowaniu członków Kolegium Elektorskiego, otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. - Zakładałem, że ok. 70 proc. głosów będzie na „tak” - powiedział po wyborach rektor.

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, obecny rektor uczelni, będzie pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej przez najbliższe cztery lata. Zdecydowane poparcie otrzymał w I turze tajnego głosowania 8 marca 2016 r. Za jego kandydaturą zagłosowało 100 spośród 104 obecnych elektorów. Był jedynym kandydatem. – To wynik porażający w sensie pozytywnym, ale i ogromny wyraz akceptacji tego, co robiłem do tej pory i zaufania, jakim darzy mnie społeczność akademicka. To olbrzymie wyzwanie, które podejmuję – mówił prof. Kacejko po ogłoszeniu wyników głosowania.

Prof. Tadeusz Trziszka, dotychczasowy prorektor ds. nauki i innowacji, został (3.03) nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016 - 2020. Otrzymał 163 głosów elektorów ze 191 obecnych. Był jedynym kandydatem. - Nasza uczelnia przeszła na bardzo wysoki poziom intelektualny, architektoniczny – pod każdym względem. Dzisiaj musimy nadać jeszcze większe tempo, aby w skali europejskiej stać się jedną z wiodących uczelni – zapowiada prof. Tadeusz Trziszka. - Mogę sobie postawić pytanie, czy boję się tej kadencji i podejmowania ryzykownych, często trudnych decyzji, które przede mną i przed państwem. I mogę szczerze odpowiedzieć, że się tego nie boję - mówił tuż po ogłoszeniu wyników.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju, został wybrany (3.03) na rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. Otrzymał 169 głosów „za” przy 190 głosujących. W wyścigu o fotel rektora startowała także dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska, szefowa Katedry Medycyny Rodzinnej, która otrzymała 7 głosów.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. zw. został ponownie wybrany (3.03) na funkcję rektora Uniwersytetu  Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2016- 2020. Prof.  Zbigniew Łukasik urodził się w 1952 r. Ukończył wyższe studia techniczne w zakresie automatyki i elektroradiotechniki okrętowej w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg) oraz wyższe studia ekonomiczne w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

Prof. dr. hab. Adam Krętowski, dotychczasowy prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UMB, został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (4.03). Był jedynym kandydatem, otrzymał 92 głosy za, 2 przeciw. - To duża odpowiedzialność, kierowanie taką dużą i dobrą uczelnią – mówił po głosowaniu  rektor-elekt. Prof. Krętowski zapowiada kontynuację rozwoju uczelni, która - jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami - przeżywa "złoty wiek", ale zapewnia, że rewolucji nie będzie.

Prof. Cezary Sanecki został ponownie wybrany na rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (29.02). Był jedynym kandydatem na nadchodzącą kadencję. Zdobył  95 proc. głosów elektorów.

W listopadzie 2015 roku mówił o swoich czteroletnich rektorskich doświadczeniach w wywiadzie dla Dziennika Łódzkiego: - Uważam, że rektor musi mieć dobrze sprecyzowaną wizję rozwoju uczelni. Tylko wtedy może wprowadzać w życie pewne idee, gdy dokładnie widzi cel swoich działań.

Prof. dr. hab. Marek Masnyk, dotychczasowy prorektor d.s. kształcenia i studentów, został nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2016 - 2020.  Otrzymał 90 głosów na 100 elektorów, przy 3 głosach na jego kontrkandydata, którym był dr Adam Szymański, były pracownik Instytutu Historii UO. Wybory na stanowisko rektora UO odbyły się 7 marca. Wynik wyborów nie był niespodzianką, już w prawyborach prof. Masnyk uzyskał ogromną przewagę nad resztą (4) kandydatów, zdobywając głosy 58 elektorów spośród 75 obecnych wówczas na sali.

Kolegium Elektorów Akademii (11 lutego 2016 r.) wybrało dr hab. Andrzeja Rokitę, prof. AWF Wrocław, na rektora- elekta na kadencję 2016-2020.

Dr hab. nauk o kulturze fizycznej Andrzej Rokita, prof. nadzw. ukończył z wyróżnieniem  studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując specjalność trenerską z piłki ręcznej. Został laureatem konkursu "PRIMUS INTRER PARES", był stypendystą prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Jest trenerem II klasy. Uprawiał grę w piłkę ręczną w KS Metal Kluczbork oraz w AZS Politechnika Wrocławska. Przez dwa lata pracował jako trener piłki ręcznej juniorów w MKS Juvenia Wrocław.

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska.

Rektor AWFiS został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

- W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość – powiedział nowo wybrany rektor– i dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym AWFiS.

Rektorem SUM w Katowicach na kadencję 2016-2020 został wybrany (14 stycznia 2016 r.) ponownie prof. Przemysław Jałowiecki, uzyskując 247 głosów (głosów przeciw – 49; głosów wstrzymujących – 30), zaś jego konkurent, prof. Andrzej Więcek otrzymał poparcie 199 elektorów. Funkcję prorektora ds. studiów i studentów będzie pełnić, podobnie jak w obecnej kadencji, prof. Joanna Lewin-Kowalik, prorektorem ds. klinicznych pozostanie nadal dr hab. Damian Czyżewski. Prorektorem ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego został wybrany obecny dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Stanisław Boryczka.

Obecny rektor wrocławskiej uczelni został wybrany na kolejną kadencję przy ogromnym poparciu elektorów. 29 stycznia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrałona funkcję rektora prof. dr hab. Marka Ziętka. Był jedynym kandydatem, Wyboru dokonało 200 elektorów, 174 elektorów zagłosowało za wyborem prof. Marka Ziętka na kolejną kadencję, 23 głosy były przeciw, 3 nieważne.  Rektor podziękował elektorom i podkreślał, że kolejna kadencja to dla niego poważne zobowiązanie w stosunku do tych, którzy oddali na niego głos.

Kolegium Elektorów Uczelni w dniu 2 lutego 2016 r. dokonało wyboru rektora na kadencję 2016-2020. Funkcję tę będzie pełnił dotychczasowy rektor, prof. dr hab. Adam Zając. Wybór prorektorów odbędzie się10 lutego 2016 r. Profesor Adam Zając urodził się 27.12.1961 w Sosnowcu. Jest żonaty i posiada trójkę dzieci. W 1979 roku podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uzyskując w 1983 roku stopień magistra wychowania fizycznego oraz dyplomy trenera II klasy w lekkoatletyce i koszykówce. W 1984 został przyjęty do pracy w AWF Katowice do Zakładu Teorii Sportu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, kolejno przechodząc wszystkie etapy rozwoju naukowego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt